La història de Sant Feliu Sasserra

Cinc punts per descobrir

L'itinerari

Cal Puig

Dos edificis, dues cases amb una història important. La primera manté a la llinda el nom de la casa SALA i l’any 1576 (en una finestra lateral apareix la data de 1574). Fou seu de la Comunitat de Preveres de Sant Feliu Sasserra, els capítols de la qual daten del 1636.

Les comunitats de preveres, molt importants i influents al llarg de la història, tenien diverses tasques a l’església: cantar al cor, fer processons, acompanyar quan s’administrava el viàtic, celebrar misses, censals... La comunitat de Sant Feliu Sasserra la integraven sacerdots naturals de la vila o de la parròquia, «ço és, nats i batejats en ella».

Entre d’altres obligacions el capítol 32 fixava que «tots los Preveres en dita communitat residents, en oir alçar las campanas per algun temporal, o altra ocasió de exorcismes o pregàries hagen de acudir al comunidor o a la Iglésia per ajudar a exorcitar lo temps o fer pregàries a Déu nostre senyor on la instant necessitat sots pena de privació de la instant distribució de un dia».

L’altre edifici, Cal Puig, amb restes gòtiques en la seva estructura i finestres, destacava entre les cases del carrer d’entrada a la vila. Casa i carrer van veure com el 19 d’abril de 1809 arribava el Baró de Maldà, procedent d’Avinyó. «Al cap de dos hores vegérem cerca al poble, a no vila de Sant Feliu Sasserra. Entràrem que serien tres quarts per les onze. Mentres que passàvem lo carrer i cap a la plaça, nos isqueren lo senyor i senyora de casa Càrcer... Férem un xiquet d’alto al capdamunt del carrer...»