La història de Sant Feliu Sasserra

Cinc punts per descobrir

L'itinerari

Cal Boixeres

Cal Boixeres és una masia de dimensions mitjanes, de planta rectangular, que consta de planta baixa, primer pis i golfes amb teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal. A cada banda del portal hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada; la de l’esquerra presenta la data de 1618 a la llinda, i la de la dreta un motiu geomètric, actualment molt malmès. A uns 15 metres a l’oest de la masia, hi ha ubicat un pou, de forma troncocònica, construït amb maçoneria de pedra i arrebossat. Es troba coronat per una petita creu de ferro. Presenta una petita obertura des de la qual s’obtenia l’aigua que abastava la masia.

Segons fonts orals, a la dovella central de la porta principal hi havia gravat un símbol notarial que consistia en una ploma i un tinter. Aquest símbol feia referència a l’ofici que tingué un dels seus propietaris. De fet, aquesta casa també va ser coneguda com a cal Notari.