La història de Sant Feliu Sasserra

Cinc punts per descobrir

L'itinerari

Hostal de la Plaça Major

L’hostal és una casa de dimensions mitjanes, amb planta baixa, primer pis, golfes i teulada a doble vessant amb aigües vers la façana principal. La façana principal està dominada per un imponent portal adovellat d’arc de mig punt a la meitat esquerra de la planta baixa.

Els ajuntaments tenien, fins a finals del segle XIX, el monopoli de la instal·lació d’establiments comercials als seus termes respectius. Dins d’aquest monopoli s’hi incloïen els hostals, que suposaven una font d’ingressos per a la Casa de la Vila, que els arrendaven a través de subhastes públiques. En els contractes d’arrendament es regulaven els productes que es podien o s’havien de vendre, així com els preus i el marge de benefici que tenia l’arrendatari. També s’obligava l’arrendatari a mantenir en bones condicions la casa i a pagar un cens anual. En contrapartida, ningú més no estava autoritzat a tenir un altre hostal ni a vendre els productes del camp que s’hi venien.

L’hostal de la plaça Major també es va utilitzar com a servei social per a les parelles que volien casar-se però no tenien prou diners per comprar el parament de la casa. Si es demostrava que la parella no tenia prou ingressos, l’ajuntament els cedia per espai d’un any l’hostal sense cobrar-los lloguer. Durant aquest període, la noia feia d’hostalera i el noi es llogava de mosso. En finalitzar l’any, es considerava que ja havien fet els diners necessaris per comprar el parament de la casa. Si es donava el cas que cap altra parella esperava la gestió de l’hostal, podien continuar fent d’hostalers, tot i que havien de pagar lloguer, fins que una altra parella ho demanés.